Boondee Workshop ©
Boondee Workshop
supa boondee
เตาแก๊สชีวมวล แก๊สจากเศษไม้ ขี้เลื่อย แกลบ และ น้ำมันพืช ให้เป็นก๊าซหุงต้ม
สุภา บุญดี ออกแบบ สร้าง ผลิตเตาพลังก๊าซชีวมวล จากเศษไม้ ขี้เลื่อย แกลบและน้ำมันพืช
เตาปฏิกรณ์ชีวมวล Gasifier Reactor Stove Model iizz v.1
ราคา 25,000 บาท
เตาปฏิกรณ์แก๊สชีวมวล แก๊สจากเศษวัสดุไม้ ชี้เลื่อย แกลบ และ น้ำมันพืช
ปราศจากควัน กลิ่น ได้เปลวไฟสีเหลืองอ่อน-ขาว สะอาดบริสุทธิ์ ให้พลังงานความร้อนกว่าเตาถ่านทั่ว ๆ ไป ถึง 1000 องศาเซลเซียส ประหยัดกว่าซื้อแก๊สหุงต้มถึง 92% ใช้ได้นานกว่า สุดยอดที่สุดในประเทศไทย สามารถใช้แทนก๊าซหุงต้ม นอกเหนือจากนั้นยังสามารถเอาไปติดเครื่องยนต์สำหรับปั่นไฟฟ้าได้อีกด้วย โดยไม่ทำให้เครื่องยนต์พัง ได้พลังแรง จริง ๆ
* หากคุณต้องการขนาดใหญ่กว่าที่เห็นในนี้ สุภารับออกแบบให้คะ ไม่ใช้ท่อเหล็ก carbon ใช้อิฐทนความร้อนเฉพาะแกนกลางหรือแกนปฏิกรเท่านั้น นอกนั้นใช้อิฐมอลแดงได้ สุภาคิดค่าแบบ 6000 บาทให้คุณไปก่อเตาเอง เพราะขยาย scale มาจากเครื่องต้นแบบ สามารถใช้กับเศษไม้ เศษขยะแห้งทุกขนาดได้ เพราะเตาขนาดใหญ่ใส่มีความจุเพียงพอสำหรับเศษวัสดุใหญ่ เข้าใจ บ่ ? ความร้อนที่ได้ 600-700 องศา สามารถนำไปใช้งานได้เลย // เหล็ก carbon ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ ๆ มันแพง เขาขายเป็นท่อนยาว ๆ หนักหลายตัน ยกไม่ไหว ตัดลำบากไม่มีเครื่องมือตัด ขนไปขนมาให้โรงงานเขาตัด เชื่อม ค่ายกค่ารถก็ปาเข้าไปหลายหมื่นบาทแล้วคะ และอีกอย่างเวลาคุณมาเอาต้องใช้รถ crane ยก โอ๊ยปวดหัว มีแต่เรื่องเสียเงิน
เตาปฏิกรณ์ชีวมวล เครื่องผลิตก๊าซจากไม้ รุ่น iizz V.1

เชื้อเพลิงจากเศษไม้ ขี้เลื่อย แกลบ ฟางข้าว
การแปรรูปเศษไม้ไม่ใช้แล้วให้เป็นพลังงานทดแทน เป็นวิธีหนึ่งในการนำเศษไม้ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ โดยปกติการนำชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนสามรถทำได้สองแนวทางคือโดยกระบวนการทางชีวภาพและโดยกระบวนการด้านความร้อน พบว่า เศษไม้จากโรงงานแปรรูปไม้และผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้มีข้อจำกัดทางองค์ประกอบทางกายภาพและเคมี ประกอบด้วยโมเลกุลของ คาร์บอน ไฮโดรเจน และธาตุต่างๆ ไม่เหมาะสมสำหรับกระบวนการแปรรูปพลังงานด้วยการใช้กระบวนการทางชีวภาพ ดังนั้น การนำเศษไม้ไม่ใช้แล้วจากโรงงานแปรรูปไม้และผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการแปรรูปเป็นพลังงาน จะใช้กระบวนการแปรรูปทางความร้อนเป็นหลัก เช่น เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น

แก๊สซิฟิเคชั่น คือ เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลให้เป็นพลังงานในรูปก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel gases) โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี ความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในสภาวะจำกัดปริมาณอากาศ แสดงในรูปที่ 1 เมื่อให้ความร้อนแก่ชีวมวลร่วมกับเทคนิคการจำกัดปริมาณอากาศ (Air) หรือออกซิเจน (Oxygen, O2) หรือไอนํ้า (Steam) เพื่อให้เกิดสภาวะที่มีการควบคุมปริมาณออกซิเจนในสัดส่วนที่ตํ่ากว่าปริมาณที่ทำให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์ (หรือทำให้เกิดสภาวะการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ที่มีการควบคุม) ทำให้ชีวมวลเกิดการแตกตัวเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ในรูปของแข็งและก๊าซ โดยก๊าซที่ได้จากกระบวนการนี้มีลักษณะเป็นก๊าซเชื้อเพลิงหลายชนิดปะปนอยู่ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide, CO) ก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen, H2) ก๊าซมีเทน (Methane, CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide, CO2) ก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen, N2) และก๊าซอื่นๆ เรียกว่า โปรดิวเซอร์ก๊าซ (Producer gas) และหากก๊าซมีความบริสุทธิ์สูงจะประกอบไปด้วยก๊าซหลักๆ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรเจน (H2) จะเรียกว่า ก๊าซสังเคราะห์ (Synthesis gas, SYNGAS)

กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวลเป็นกระบวนการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นจะมีความซับซ้อนและสามารถเกิดผลิตภัณฑ์หรือก๊าซหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะของชีวมวลและเทคนิคในการจำกัดปัจจัยต่างๆ เช่น กรณีการใช้อากาศเป็นตัวทำปฏิกิริยาจะได้ก๊าซที่มีค่าความร้อนตํ่า หากมีการเติมไอนํ้าจะทำให้ได้ก๊าซที่มีค่าความร้อนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนกรณีการใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์แทนอากาศจะทำให้ได้ก๊าซที่มีค่าความร้อนสูง อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวไม่ได้มีเพียงแต่ก๊าซเชื้อเพลิงเท่านั้น ยังมีของแข็งและสิ่งเจือปนที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้หมด ได้แก่ ถ่านชาร์ (Char) เถ้า (Ash) นํ้ามันดิน (Tar) และไอนํ้า เป็นต้น
แก๊สชีวมวล แก๊สซิฟายเออร์ (Gasifier)
ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการสร้างเตาชีวมวล มาทำความเข้าใจสักเล็กน้อยว่า ขั้นตอนการผลิตก๊าซจากชีวมวลมันเกิดขึ้นได้อย่างไร มีลำดับขั้นตอนการทำงานแต่ละ ขั้นอย่างไรบ้าง จะทำให้ผู้สนใจด้านนี้มีข้อมูลที่ศึกษาต่อยอดได้ กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification Process) คือ การเปลี่ยนรูป พลังงานจากชีวมวลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแข็งให้เป็นเชื้อเพลิงแก๊ส โดยให้ความร้อนผ่าน ตัวกลางของกระบวนการ เช่นอากาศ หรือไอน้ำ กระบวนการ แก๊สซิฟิเคชั่นจะมี ความแตกต่างจากกระบวนการเผาไหม้ (Combustion) อย่างสิ้นเชิงโดยการเผาไหม้ เป็นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอย่างสมบูรณ์ในหนึ่งกระบวนการ แต่สำหรับ กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นเป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานเคมีภายในของคาร์บอนในชีวมวล ไปเป็นแก๊สที่สามารถเผาไหม้ได้ (Combustible Gas) โดยอาศัยปฏิกิริยา 2 กระบวนการ โดยก๊าซที่ผลิตได้จะมีคุณภาพที่ดีกว่าและง่ายต่อการใช้งานกว่าชีวมวล สรุปได้ว่าการผลิตแก๊ซชีวมวล เป็นกระบวนการเผาไหม้ชีวมวลโดยจำกัด อากาศที่เข้าทำปฏิกิริยาการสันดาป ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เกิดเป็นก๊าซ เชื้อเพลิง โพรดิวเซอร์แก๊ซ (Producer Gas) เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ มีเทน และ ไฮโดรเจน ซึ่งสามารถนำไปใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม หรือนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน เครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวลนี้ เป็นระบบ ขนาดเล็ก เหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าในชุมชน การเปลี่ยนสถานะของเชื้อเพลิงแข็งให้ กลายเป็นก๊าซ ด้วยกระบวนการความร้อน โดย ใน 1 กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง ประกอบด้วยกระบวนการย่อยแยกเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ • ก ร ะ บ ว น ก า ร อ บ แ ห้ง ( Drying Process) เป็นขั้นตอนแรกของการ ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลที่เริ่มจุดไฟที่ เตาเผา อุณหภูมิในเขตนี้จะอยู่ใน ระหว่าง 100-135 องซาเซลเซียส ความชื้นของชีวมวลจะถูกระเหยออกไปเป็นส่วนใหญ่
กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis Process)
การกลั่นสลายของเหลวที่ อยู่ในชีวมวลอุณหภูมิในเขตนี้จะอยู่ในระหว่าง 450-600 องซาเซลเซียส ผลผลิตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นของเหลว เช่น น้ำมันดิน และสารระเหยอื่นๆ และมีก๊าซ เชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อย
กระบวนการเผาไหม้ (Combustion or Oxidation Process)
ในขั้นตอนนี้จะเป็น เขตที่ให้พลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์จาก ปฏิกิริยา การเผาไหม้ของคาร์บอน และก๊าซ ออกซิเจน
กระบวนการรีดักชัน (Reduction Process)
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวล อุณหภูมิในเขตนี้จะอยู่ใน ระหว่าง 600-700 องซา เซลเซียส เกิดก๊าซติดไฟ ได้แก่ ก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจน (H2) และมีเทน (CH4)
ใช้เศษไม้ขนาดชิ้นเล็ก ๆ 1 ชิ้น สามารถทอดไข่เจียวได้เลย ถ้า 3 ชิ้น ผัดข้าวผัดได้ 1 จาน ถ้าต้มแกงเขียวหวานหม้อใหญ่ใช้แค่ 10 ชิ้นเท่านั้นไม่ต้องอัดเชื้อฟืนให้เต็มถังเหมือนยี่ห้ออื่น ไม่ต้องยาแนวด้วยดินเหนียวให้ยุ่งยาก จะใช้พลังงานความร้อนแค่ไหน นานแค่ไหน ก็ใส่จำนวนเศษไม้เท่าที่จะใช้ ใส่ทำไมให้เต็มถัง ? เปลือง เข้าใจ บ่ ? ของเราท่อนเดียวก็ใช้งานได้แล้ว ใช้ง่ายมากสะดวก รวดเร็วและประหยัดไม้กว่ากันเยอะ สามารถปรับการเผาไหม้ได้ให้แรงหรืออ่อนตามต้องการ ยิ่งทำให้ประหยัดไม้ได้มากอีก 1 ถึง 2 เท่าตัว การจุดเตาก็แป๊ปเดียว ไม่เกิน 1 นาที เศษไม้ก็หาซื้อง่าย เขาขายกัน 1-2 บาท ต่อ กก. โอ๊ยประหยัดกว่าซื้อก๊าซ LPG มากมาย // หรือจะใช้น้ำมันพืชที่ไม่ใช้แล้ว เอามาเปลี่ยนเป็นก๊าซหุงต้มจากเตาปฏิกรณ์ชีวมวลนี้ก็ได้ คลิกดูนี่เลย // คำถามที่พบบ่อย
เตาปฏิกรณ์ชีวมวล เครื่องผลิตก๊าซจากไม้และน้ำมันพืช รุ่น iizz v.1 งานฝีมือปราณีต ชิ้นส่วนทุกชิ้นออกแบบด้วย AutoCad ตัดเหล็กด้วยเครื่องเลเซอร์และเชื่อมด้วย CO2 จากโรงงานที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ ผลิตและควบคุมโดย คุณสุภา บุญดี นักประดิษฐ์ & นักวิทยยาศาสตร์ผู้มีผลงานชื่อเสียงโด่งดังด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดค้น ประดิษฐ์สินค้าต้นแบบมากกว่า 200 ชนิด และขาย know-how ลิขสิทธิ์ ให้กับต่างประเทศมานานนับสิบปี หนึ่งในผลงานได้ถูกบริษัท MTV ของสหรัฐฯเซ็นสัญญาขอซื้อลิขสิทธิ์ไปออกรายการ TV จนมี rating ติดอันดับหนึ่งในสหรัฐฯ และเป็นที่กล่าวขานกันในกลุ่มประเทศยุโรปมากมาย
* หากคุณต้องการขนาดใหญ่กว่าที่เห็นในนี้ สุภารับออกแบบให้คะ ไม่ใช้ท่อเหล็ก carbon ใช้อิฐทนความร้อนเฉพาะแกนกลางหรือแกนปฏิกรเท่านั้น นอกนั้นใช้อิฐมอลแดงได้ สุภาคิดค่าแบบ 6000 บาทให้คุณไปก่อเตาเอง เพราะขยาย scale มาจากเครื่องต้นแบบ สามารถใช้กับเศษไม้ เศษขยะแห้งทุกขนาดได้ เพราะเตาขนาดใหญ่ใส่มีความจุเพียงพอสำหรับเศษวัสดุใหญ่ เข้าใจ บ่ ? ความร้อนที่ได้ 600-700 องศา สามารถนำไปใช้งานได้เลย // เหล็ก carbon ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ ๆ มันแพง เขาขายเป็นท่อนยาว ๆ หนักหลายตัน ยกไม่ไหว ตัดลำบากไม่มีเครื่องมือตัด ขนไปขนมาให้โรงงานเขาตัด เชื่อม ค่ายกค่ารถก็ปาเข้าไปหลายหมื่นบาทแล้วคะ และอีกอย่างเวลาคุณมาเอาต้องใช้รถ crane ยก โอ๊ยปวดหัว มีแต่เรื่องเสียเงิน ติดต่อสุภาเลยคะจะเอาเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร ว่า มา 081-4451149 หรือ Line id: supaboondee
Data Specification
Product nameSupa Gasifier Reactor Stove
Modeliizz v.1
Fuel Volume:5.3 ลิตร
Dimension Stove Gasifierเตา สูง 60 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว
Blower120 watts, 220 Volt
น้ำหนักรวม31.60 กก.
ค่าขนส่งโดย TNT Express2800 บาท
ราคารวม27,800 บาท
ราคา25,000 บาท + ค่าขนส่ง 2800 บาม รวม = 27,800 บาท
ติดต่อฝ่ายขาย click here
มือถือ คุณสุภา 081-4451149 , โทร. 02-1168861
Line id: supaboondee
รุ่น iizz v.1 มีท่อเอาขี้เถ้าออกด้วย และมีที่วางหม้อ กะทะ เตาอบ ซึ่งเรากำลังออกแบบเตาอบไก่เร็ว ๆ นี้ มีลวดเขย่าตะแกรงขี้เถ้าภาพบน วิธีติดตั้งเตาปฏิกรณ์ชีวมวลสำหรับร้านอาหาร
ชนิด 4 หัวเตา ประหยัดไม่ต้องซื้อก๊าซหุงตัม เงินค่าซื้อก๊าซหุงต้มเป็นกำไรของคุณเต็ม ๆ
เราสามารถทำไอน้ำร้อนจากเตาปฏิกรณ์ชีวมวลได้ โดยพันท่อทองแดงให้เป็นขด ขด (ใช้ท่อทองแดงชนิดเดียวกับที่เดินท่อแอร์) แล้วติดตั้งวาล์วย้อนกลับ 1 ตัว ปล่อยให้น้ำในถังไหลผ่านท่อทองแดงลงไปสู่ขดทองแดงซึ่งวางไว้ในเตา ความร้อนจากเตามากพอที่จะเปลี่ยนของเหลวให้เป็นไอได้ทันที แรงดันไอน้ำจะพุ่งออกสู่ปลายท่อทองแดงอีกด้าน ก็จะได้ไอน้ำร้อนไปใช้งานตามต้องการ เช่นเอาไปเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน เป็นต้น
ชมวิดิโอ
Contact Us | เปลี่ยนน้ำมันพืชให้เป็นก๊าซหุงต้ม | ถาม-ตอบ | Home
All Rights Reserved, CopyRights © 2009-2013 boondeeworkshop.com ™ | Contact Us | แผนที่
Boondee Workshop, Supa Boondee Shop, Boondee, Supa and their designs, logos, and related marks are trademarks of Boondee Workshop. © Copyright 1999 - 2014 boondeeworkshop.com